Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

1 Overeenkomst tot dienstverlening

De Online ZorgZussen beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij zijn verbonden aan de Online ZorgZus organisatie.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de Online ZorgZus vanuit haar vrije beroepsuitoefening.
1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail) correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van de Online ZorgZus (www.onlinezorgzus.nl)
1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Online ZorgZus. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2 Tarieven en betaling

2.1 Betaling van het consult zal gebeuren via een factuur die na afloop verzonden wordt door de Online ZorgZus. Tenzij anders met de Online ZorgZus is overeengekomen.
2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.
2.3 Indien de cliënte korter dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan telefonisch met de betreffende Online ZorgZus.

3 Aansprakelijkheid Online ZorgZus

3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door de Online ZorgZus in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Online ZorgZus aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.
3.2 De Online ZorgZus heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Online ZorgZus te allen tijden in overleg met de cliënte gebeuren. De Online ZorgZus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Online ZorgZus en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4 Aansprakelijkheid cliënte

Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de Online ZorgZus is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

5 Klachtenbemiddeling

Jouw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Alle de Online ZorgZussen hebben zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Online ZorgZus valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Online ZorgZus organisatie. Wanneer je klachten hebt, dan kun je een mail sturen naar info@onlinezorgzus.nl. Wij nemen jouw klacht dan in behandeling en stellen je op de hoogte van de uitkomst.

Ben je het niet eens met onze uitspraak, dan heb je het recht om jouw klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl. Zij zullen de klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Online ZorgZussen hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover kun je verkrijgen bij jouw eigen Online ZorgZus. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Online ZorgZussen bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

6 Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij en de bij ons aangesloten specialisten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat jouw NAW gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De Online ZorgZussen hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens.
  • Google Analytics volledig privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de AVG.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:

  • De behandeling;
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. gegevens zijn dan NIET naar jou herleidbaar;
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat er een factuur kan worden opgesteld en een deugdelijke administratie gevoerd kan worden gevoerd.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist 20 jaar bewaard. Meer informatie hierover kun je lezen op: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Deze wordt aan je door de specialiste overhandigd, waarbij je zelf kunt bepalen of je deze gegevens wilt verstrekken aan jouw zorgverzekeraar.

Sommige Online ZorgZussen hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover, kun je verkrijgen bij jouw eigen Online ZorgZus. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Online ZorgZussen bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

7 Tot slot

Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen jou en de Online ZorgZus, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Online ZorgZus als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.onlinezorgzus.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestig je dat je deze voorwaarden en privacy statement hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door jou als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Wanneer je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement ben je niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij boven- en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden & Privacy statement zijn vermeld op de website van de Online ZorgZus en zijn van daar op te halen.